HEIDELBERG STAHLFOLFER Ki55/4-KLT
HEIDELBERG STAHLFOLFER Ki55/4-KLT
HEIDELBERG STAHLFOLFER Ki55/4-KLT
HEIDELBERG STAHLFOLFER Ki55/4-KLT
HEIDELBERG STAHLFOLFER Ki55/4-KLT

HEIDELBERG STAHLFOLFER Ki55/4-KLT

With Round Pile Feeder, 4 Plates, 2 x Electronic Knives, VSA Stacker

Type: Folding Machines
Make: HEIDELBERG STAHLFOLFER
Model: Ki55/4-KLT
Year: 2008
Size: 90 x 550 mm
Reference: 25941